Contacts

Organizers
Dmitry Chelkak (Chebyshev Laboratory/St. Petersburg Division of Steklov)
Vladas Sidoravicius (IMPA/CWI)
Stanislav Smirnov (Chebyshev Laboratory/University of Geneva)
Vladislav Vysotsky (Chebyshev Laboratory/St. Petersburg Division of Steklov/Arizona State)


Local organizers
Dmitry Chelkak 
Svetlana Likhova
Stanislav Smirnov    stanislav.smirnov@unige.ch
Vladislav Vysotsky   vysotsky@math.asu.edu

Comments